نام مقالهسال انتشارمنبعدریافت فایل
پنبه خوراکی 2018 www.Aglservices.irدانلود
کشف گندم تراریخته در مزارع آمریکا 2019 www.aglservices.irدانلود
Barbarea integrifolia DC. گونه گیاهی نادر در استان مازندران 2017 - مقاله لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
انتشار کنونی گونه S. aristata Lamiaceae ، پیشبینی کنامهای اکولوژیک در زمان آینده براساس دادههای هواشناسی؛ راهنمایی برای حفاظت گونه
2019 - مقاله لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
اولین گزارش از بررسی و معرفی پلی کارپی در توده های باریجهFerula gummosa 2017 - مقاله لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
بازنگری جنس Zannichellia L. (Potamogetonaceae) در ایران2019 - مقاله لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
بررسی اجمالی جنس Plocama از روناسیان ((Rubiaceae در فلور ازبکستان2019 - مقاله لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
بررسی اجمالی روابط فیلوژنتیکی Bromus pumilio (Poaceae) و خویشاوندان براساس توالی‌های nrDNA ITS و trnL-F2019 - مقاله لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
بررسی تنوع کاریوتیپی در برخی از گونه‌های سرده لاله واژگون (تیره لاله)2019 - مقال لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
بررسی کاریوتیپی و گزارش جدید عدد کروموزومی جنس Echinops L. از ایران2019- مقاله لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
بیوژئوگرافی جنس فرولا (Ferula L.) از تیره چتریان برگرفته از آنالیز توالی‌های ناحیه ژنومی هسته و کلروپلاست2019 - مقاله لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
تغییرات ریختی راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های هیرکانی ایران2017- مقاله لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
تنوع کاریوتیپی در گونه های جنس ارغوان در ایران2017 - مقاله لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
ساختار تشریحی برگ گونه‌های برگ باریک جنس (Festuca L. (Poeae, Poaceae برای فلور ایران2013 - مقاله لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
سه گونه جدید از جنس گون (Astragalus) برای ایران2016 - مقال لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
شمارش های کروموزومی جدید برای شش آرایه از طایفه Cardueae (تیره کاسنی) در ایران2014 - مقاله لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
شناسایی و تایید مولکولی آویشن ایرانی (Thymus persicus) بر اساس توالی‌های nrDNA ITS2013 - مقال لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
عدد کروموزومی چند گونه گیاه آوند دار از ایران2019 - مقال لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
قارچهای میکروسکوپی دوتیومیست، گیاهان میزبان و پراکندگی جغرافیایی آنها روی درختان و درختچه های غیر بومی جنوب ازبکستان2019 - مقاله لاتین ijb.areeo.ac.irدانلود
کشف گونه‌ جدیدی از گیاه زنیان در ایران 1397www.abrii.ac.irدانلود
گزارش جدید گونه Pimpinella kurdica از خانواده چتریان (Apiaceae) برای فلور ترکیه2019 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
گزارش سه گونه جدید از گلسنگ‌های اپی‌فیت برای ایران2019 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
گزارش شمارش کروموزومی دو گونه انحصاری نادر از جنس Tanacetum در ایران2019 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
گزارش شمارش کروموزومی هفت گونه انحصاری و بومی از ایران2019 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
گزارش گونه Silene muradica برای اولین بار از ایران2019 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
گزارش گونه جدیدی از Silene L. (تیره میخکیان) برای فلور ایران2017 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
گزارش‌های جدید از آسکومیست‌های راسته (Pezizales) برای فلور قارچی ازبکستان2017 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
گونه Hirtellina kurdica از (تیره کاسنی)، گزارش جدیدی برای فلور ترکیه. با مروری بر تاکزونومی آن2019 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
گونه Salvia sclareopsis از تیره نعنائیان، گزارشی جدید برای فلور عراق2019 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
گونه Scorzonera tomentosa L. گزارشی جدید از تیره Asteraceae برای ایران2018 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
گونه Trifolium longidentatum، گزارش جدیدی برای فلور ایران2017 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
گونه جدیدی از بخشه Hypoglottidei سرده گون )تیره باقلاییان( از ایران2019 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
مرور تاکسونومیکی گونه Scutellaria multicaulis در ایران2017 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
مطالعه آناتومیکی برگ گونه Ging. ex Benth. Ajuga chamaecistus از تیره نعنائیان2019 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
مطالعه تاکسونومیک نمونه‌های خاک‌زی سیانوپروکاریوت‌های رشته‌ای فاقد هتروسیست از استان یزد، ایران2017 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
مطالعه تنوع مورفولوژيكي و فيلوژني سيانوباكتري هاي 4 چشمه آب گرم در ايران2013 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
مطالعه صفات تشریحی و ریزریخت‌شناسی آویشن ایرانی (Thymus persicus)2019 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
مطالعه ویژگیهای آناتومی شش گونه جنس (Onosma L. (Boraginaceae از ترکیه2013 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
نکاتی در مورد جنس Dictyota (خانواده Dictyotaceae ، جلبک‌های قهوه‌ای) در سواحل ایرانی خلیج فارس2019 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
یک گزارش نو از جنس برای فلور ایران2019 - مقاله لاتینijb.areeo.ac.irدانلود
تولید لاین های خالص ژنتیکی در کلزاwww.abrii.ac.irدانلود
تولید لاین های دابلدهاپلوئيدwww.abrii.ac.irدانلود
راهنمای به نژادی گل رزwww.abrii.ac.irدانلود
سالم سازی گياهچه ارقام مختلف سیب زمینی www.abrii.ac.irدانلود