عنوان مقالهسال انتشارمنبعدریافت فایل
کشاورزی هوشمند1398www.plaza.irدانلود
هوشمند سازی مزرعهwww.skynic-tech.comدانلود