نام دانشگاه درگاه ورودی


 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 

utcan.ut.ac.ir

 
دانشگاه کشاورزی تربیت مدرس تهران 

www.modares.ac.ir


دانشگاه کشاورزی مشهد

agriculture.um.ac.ir


دانشگاه کشاورزی شیراز

agricol.shirazu.ac.ir


دانشگاه کشاورزی تبریز

agricultur.tabrizu.ac.ir


دانشگاه کشاورزی شهر کرد

www.sku.ac.ir


دانشگاه آزاد کشاورزی مشهد

golbahar.mshdiau.ac.ir


دانشگاه آزاد کشاورزی کرج

agriculture.kiau.ac.ir


دانشگاه آزاد کشاورزی تبریز

www.iaut.ac.ir


دانشگاه کشاورزی صنعتی اصفهان

www.agri.iut.ac.ir


دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
www.new.khuisf.ac.ir


دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران

www.uast.ac.ir


دانشگاه کشاورزی شهید باهنر کرمان

www.depagr.uk.ac.ir


دانشگاه مهندسی منابع طبیعی اصفهان

www.natres.iut.ac.ir