نام مقاله
سال انتشار

منبع

دریافت فایل
آشنایی با کمباین 1397parsaray-agritech.comدانلود
خاکورزی 1396دانلود
آشنایی با ماشین آلات کشاورزی شامل تراکتور،کمباین،نشاکارها، بذرپاش ،کودپاش ، کمرشکن ، مرزکش ، روتیواتور ، خرمن کوب vitrinnet.comدانلود
آشنایی با ماشین آلات کشاورزی شامل بارکن ها ،تیلر کولتیواتور ،گاوآهن ، ترنچر کانال کن ،هد برداشت ذرت،هد علوفه ، دستگاه چغندر قند ، آسیاب کشاورزی ، فیدر میکسر vitrinnet.comدانلود